XXIV tydzień zwykły, czwartek: Miłość Boga i podziały między ludźmi

Łk 12,49-53

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.
Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadani wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej”.

Jezus pragnie przyszedł , aby rzucić na ziemię ogień i pragnie, aby ten ogień płonął w sercach ludzkich, w jak największej liczbie serc. Ten ogień, to ogień miłości Bożej. Przejęcie się tym ogniem sprawia, że Bóg staje się najważniejszy, a wszystko inne i wszyscy inni zajmują dalsze miejsca w hierarchii wartości. Dlatego przyjęcie ognia miłości Bożej powoduje sprzeciw wielu i podziały. Wynikają one z tego, że ktoś, kto był stawiany na pierwszym miejscu przesunął się np. na miejsce drugie, bo pierwsze zajął Bóg. A jeśli jest On nieznany, to ten spadek w porządku powoduje sprzeciw – nie ma takiego problemu, gdy dwoje ludzi uznaje Boga za najwyższe Dobro, akceptują oni, że ich miejsce jest najwyżej drugie.

Te podziały i sprzeciwy mogą wystawiać człowieka na próbę. Prośmy o Bożą pomoc, by Bogu zawsze należało się pierwsze miejsce w naszym życiu.

XXIX tydzień zwykły, środa: Spełnianie obowiązków i wola Boża

Łk 12,39-48

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.
Wtedy Piotr zapytał: „Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?”
Pan odpowiedział: « Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydzielał jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: «Mój pan ociąga się z powrotem», i zacznie bić sługi i służebnice, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce.
Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą”.

Niekiedy grozi nam niebezpieczeństwo, że wolę Bożą będziemy traktować bardzo abstrakcyjnie, w oderwaniu od życia, od codzienności. A właśnie codzienne sprawy są okazją do tego, by spełniać to, co zostało nam powierzone i na spełnianiu tych zwyczajnych zadań polega pełnienie woli Bożej.

18 października, święto św. Łukasza Ewangelisty: Głoszenie Królestwa i modlitwa

Łk 10,1-9

Następnie wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał.
Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.
Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie!
Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże.

Jezus posyłając uczniów polecił im, by modlili się o współpracowników na żniwie. Obok głoszenia Słowa, obok rozszerzania Królestwa Bożego, mają oni być ludźmi modlitwy. Prośmy o gorliwych i rozmodlonych pasterzy.

XXIX tydzień zwykły, poniedziałek: Ewangeliczne ubóstwo i wygodna przyszłość

Łk 12,13-21

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem”.
Lecz On mu odpowiedział: „Człowieku, któż mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?”
Powiedział też do nich: „Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia”.
I opowiedział im przypowieść: „Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: «Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów». I rzekł: «Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj».
Lecz Bóg rzekł do niego: «Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?»
Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem”.

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje jeden z aspektów ewangelicznego ubóstwa. Zawiera ona przestrogę tak dla proszącego Jezusa, by rozsądził sprawę podziału spadku, jak i dla tego, kto nie chce się podzielić. Chciwość bowiem może się wyrażać nie tylko w faktycznym posiadaniu dużej ilości dóbr, lecz także w nieuporządkowanym ich pragnieniu. A jak uczy Jezus chciwość jest niebezpieczna, ponieważ zagraża życiu Bożemu w człowieku.

Człowiek z przypowieści opowiedzianej przez Jezusa chciał zapewnić sobie wygodną przyszłość – taką, by już nie musiał pracować, by nie musiał zabiegać o zapewnienie sobie tego, co konieczne do życia. I nie chodziło mu o rozwój, o postęp, ale najpierw zburzył wszystko, co do tej pory posiadał, by wszystko wybudować od nowa. Na budowę od nowa nie starczyło mu już czasu, dlatego w chwili śmierci nie posiadał nic. A jeśli nawet udało mu się już coś zbudować, to więcej nie uczyniło go to szczęśliwym.

Przed takim przykrym doświadczeniem chroni ewangeliczne ubóstwo, które polega na tym, że prosimy o chleb powszedni na dzisiaj, prosimy, by nie doświadczać ani nędzy, ani bogactwa, lecz mieć to, co faktycznie potrzebne.

XIX niedziela zwykła (rok C): Wiara fundamentem modlitwy

Łk 18, 1-8
Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem”. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani się z ludźmi nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie”».
I Pan dodał: «Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?
Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?».

Trędowaci z Ewangelii czytanej w ubiegłą niedzielę otrzymali zdrowie natychmiast, raz zwrócili się do Jezusa i w drodze do kapłanów zostali uzdrowieni. Jednak doświadczenie mówi nam, że żadko modlitwa przynosi taki natychmiastowy owoc. I jest to doświadczenie wielu świętych. Św Monika przez długie lata prosiła Boga o nawrócenie syna – św. Augustyna. Św. Wincenty a Paulo dostrzegał, iż nie jest doskonały i przez całe lata modlił się o to, by Bóg go przeminił, by stał się łagodniejszy. Choć są też przykłady niemal natychmiastowego wysłuchania modlitw – np. św. siostra Faustyna. W Dzienniczku zamieściła wiele wzmianek o wysłuchaniu jej modlitw za zmarłych, za cierpiących w czyśćcu, za zmarłe siostry. I niejednokrotnie doświadczyła znaku, że jej modlitwa odniosła skutek. Nawet kiedy szydełkowała, Jezus przyjął jej uświęcenie pracy – jedno oczko – jedna dusza osiągnie zbawienie. I w końcu nasze doświadczenie – nieraz latami o coś prosimy.

Kiedy tę sytuację dostrzegamy, często pytamy: dlaczego tak jest?

Gdyby modlitwa była relacją międzymiędzyludzką, znaleźlibyśmy wyjaśnienie: ten, którego prosimy ma zły dzień, nie lubi nas, albo inni potrafią lepiej wyrazić swe potrzeby. I może nieraz przenosimy te doświadczenia na relację z Bogiem. Ale i sytuacja z dzisiejszej Ewangelii – wdowa prosząca nieuczciwego sędziego o sprawiedliwość – jest jedynie przypowieścią, jest porównaniem, które pozwala nam lepiej wniknąć w Bożą tajemnicę, a jednocześnie przedstawia ją przy pomocy obrazów zrozumiałych dla nas.

Wdowa prosząca sędziego zmieniła sędziego – spełnił swój obowiązek, choć nie bał się Boga, ani ludzi. Ale na modlitwie nie stajemy przed nieuczciwym, upartym, złośliwym człowiekiem, lecz przed Bogiem. A skoro Jezus mówi, że nawet źli ludzie dają dobro tym, którzy ich proszą, to tym bardziej dobro daje sam Bóg. Możemy uzyskać obronę Jezusa, tylko nie wolno nam ustać w proszeniu.

Jednak cała przypowieść kończy się pytaniem o wiarę. Wiara jest bowiem podstawą modlitwy. Człowiek będzie się modlił dotąd, dopóki ma wiarę. Dlatego, aby być wytrwałym w modlitwie, trzeba troszczyć się o jej podstawę – o wiarę. O wiarę trzeba się modlić. Choćby słowami papieża Franciszka i papieża Benedykta XVI kończącymi encyklikę Lumen fidei kierowanej za wstawiennictwem Maryi – Matki naszej wiary:

Matko, wspomóż naszą wiarę! Otwórz nas na słuchanie Słowa, byśmy rozpoznali głos Boga i Jego wezwanie. Obudź w nas pragnienie, by iść za Nim, wychodząc z naszej ziemi i przyjmując Jego obietnicę. Pomóż nam, abyśmy pozwolili dotknąć się przez Jego miłość, byśmy mogli dotknąć Go wiarą. Pomóż nam w pełni Mu się zawierzyć, wierzyć w Jego miłość, zwłaszcza w chwilach zgryzoty i krzyża, gdy nasza wiara wezwana jest do dojrzewania. Zasiewaj w naszej wierze radość Zmartwychwstałego. Przypominaj nam, że ten, kto wierzy, nie jest nigdy sam. Naucz nas patrzeć oczami Jezusa, aby On był światłem na naszej drodze. Niech to światło wiary wzrasta w nas coraz bardziej, aż nadejdzie ten dzień bez zmierzchu, którym jest sam Chrystus, Twój Syn, nasz Pan!

XXVIII tydzień zwykły, piątek: Prawdziwe niebezpieczeństwo

Jest naturalną rzeczą, że człowiek dąży do zachowania życia i ma do tego prawo, bowiem jest to jedno z podstawowych praw. Ale są wartości wyższe, aniżeli życie, czemu świadectwo dali tak liczni męczennicy żyjący właściwie w każdej epoce. Nie gardzili oni swoim życiem, ale rozumieli naukę Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii. Bardzo dobrze pojęli, kto stanowi prawdziwe niebezpieczeństwo, kogo naprawdę należy się obawiać. A Jezus mówi wyraźnie, że należy się obawiać nie tych, którzy są w stanie jedynie zabić ciało, ale duszy zabić nie mogą. Nie gardzi ciałem, ale podkreśla wartość duszy ludzkiej, która jest nieśmiertelna. Dlatego mówi, iż naprawdę obawiać się należy tych, którzy duszy również mogą przynieść szkodę, nie wyłączając jej potępienia.

Co przynosi mojej duszy szkodę? Co ją naraża?

Może nadmierny aktywizm, może zapomnienie o praktykach duchowych, o modlitwie. Może brak troski o rozwój wiary…

XXVIII tydzień zwykły, środa: Pomóc innym w wierze

Łk 11,42-46

Jezus powiedział do faryzeuszów i uczonych w Prawie:

„Biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić i tamtego nie opuszczać.
Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku.
Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą”.
Wtedy odezwał się do Niego jeden z uczonych w Prawie: „Nauczycielu, tymi słowami nam też ubliżasz”.
On odparł: „I wam, uczonym w Prawie, biada. Bo wkładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie”.

Na drodze wiary potrzebujemy przewodników, nauczycieli. Dobry nauczyciel wiary nie tylko zdolny jest nauczać, przekazywać wiedzę, nie tylko wymaga i sprawdza postępy w nauce, ale pomaga postępować na drodze wiary. Dlatego warto pytać siebie: co mogę uczynić, by lepiej pomagać bliźnim na drodze umacniania wiary?

XXVIII tydzień zwykły, wtorek: Nie zapomnieć o tym, co istotne

Łk 11,37-41

Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem.
Na to rzekł Pan do niego: „Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nierozumni! Czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste”.

W czasach Jezusa uczeni w Piśmie i faryzeusze byli bardzo przywiązani do wielu tradycji, przepisów. Ważną część stanowiły wśród nich te dotyczące zachowania rytualnej czystości. Dlatego przywiązywali ogromną wagę do oczyszczania, obmywania rąk, czy naczyń. Ale w zachowaniu tego, co zewnętrzne, zatracili sens tych praktyk. Zapomnieli o czci Boga, ważnymi stały się jedynie gesty. Zapomnieli też o miłości bliźniego – miłości, która jest ofiarna i miłosierna.

Módlmy się i uważajmy na to, by w praktykach religijnych nie zatracić tego, co najistotniejsze.

XXVIII tydzień zwykły, poniedziałek: Mądrość i nawrócenie

Łk 11, 29-32
Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: „To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz”.

Wielu ludziom trudno było i trudno jest przyjąć Jezusa. Trudno jest Go słuchać i żyć tak, jak nauczał. Od tych trudności nie są wolni nawet ludzie wierzący.

W czasach starotestamentalnych nawet obca królowa uznała mądrość Salomona i podjęła trud, by jej słuchać i nawet niechętni mieszkańcy Niniwy przyjęli wezwanie do nawrócenia skierowane przez Jonasza.

A Jezus jest najwyższą Mądrością, Bożą Mądrością i głosi Dobrą Nowinę, która zaczyna się od wezwania do nawrócenia. Nawrócenie jest bramą prowadzącą do osiągnięcia dóbr obiecanych przez Boga.

XXVIII niedziela zwykła (rok C): Dziękować za dary „otrzymane w drodze”

Łk 17, 11-19

Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami». Na ich widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom». A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: «Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec». Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła».

Trędowaci, o których mówi dzisiejsza Ewangelia według ówczesnego prawa mieli krzyczeć coś innego – mieli uprzedzać innych ludzi, że są nieczystymi, by z powodu spotkania z nimi również oni nie stali się nieczystymi. A oni widząc Jezusa wołali: „Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!” To wołanie jest pierwszym wyrazem ich wiary, która wzubdziła ufność, że mogą zostać uwolnieni z choroby, który była nie tylko osobistym nieszczęściem, ale wykluczała ich ze społeczności. Jednak nic nie otrzymali natychmiast – jedynie zadanie, by udali się do kapłanów, którzy mogli orzec, że trąd minął i minęła nieczystość, co jest drugim znakiem ich wiary. To, o co prosili otrzymali dopiero w drodze – a gdy szli zostali oczyszczeni. Jednak spośród nich tylko jeden – Samarytanin – był w stanie dostrzec związek doznanego uzdrowienia z osobą Jezusa i wrócił, by Mu wyrazić wdzięczność. Jezus zauważył to, że tylko cudzoziemiec, ktoś obcy był w stanie to spostrzec. To podobnie, jak w przypowieści o miłosiernym ojcu i marnotrawnym synu – ten, który był „porządny” i cały czas był w domu ojca nie zauważał, jak wiele otrzymuje, a zauważył to ten, który doświadczył nędzy, który doświadczył pozbawienia się tego, co wydaje się tak bardzo naturalnym.

Historia ta może się zdarzać i w życiu każdego człowieka. Nieraz modlimy się i nie otrzymujemy zaraz tego, co uważamy za konieczne, co chcielibyśmy otrzymać. Dary Boże otrzymujemy nieraz później, wśród zwyczajnych wydarzeń, prac, obowiązków – niejako w drodze, w ciągu pielgrzymki, jaką jest nasze życie. I choć otrzymujemy dary, to o wiele częściej prosimy, niż dziękujemy. A jednym ze sposobów powrócenia do Jezusa, by Mu dziękować jest wieczorna modlitwa, w której możemy spojrzeć na kończący się dzień i zauważyć, czego nam udzielił nasz Mistrz.

Niech modlitwa wieczorna będzie też dziękczynieniem za otrzymywane od Boga dary.